Cuidíonn Laethanta Athbhreithnithe Bitheolaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le 200+ Dalta Ullmhú don Ardteistiméireacht

D’óstáil Rannóg Eolaíocht na Beatha agus na nEolaíochtaí Fisiceacha de chuid Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain laethanta athbhreithnithe Bitheolaíochta níos luaithe an tseachtain seo chun cuidiú le daltaí na sraithe sinsearaí ullmhú dá scrúduithe Ardteistiméireachta. 

Ghlac níos mó ná 200 dalta meánscoile ar fud Lár na Tíre - i dteannta lena múinteoirí - páirt sna ceardlanna praiticiúla, teagmhálacha inar gcumhdaíodh a lán de na turgnaimh éigeantacha ar churaclam Bitheolaíochta na hArdteistiméireachta. 

I ndiaidh a spás oibre féin a thabhairt dóibh, tugadh lámhleabhar mionsonraithe cúrsa do na rannpháirtithe ina raibh tuairiscí beachta, léaráidí agus príomhcheisteanna scrúdaithe. Le linn an lae, rinne na daltaí réimse leathan turgnamh i saotharlanna úrscothacha na hinstitiúide agus rinne siad a dtorthaí féin a thaifeadadh agus a léirmhíniú. 

I measc na dturgnamh saotharlainne a rinneadh bhí imscrúdú ar éifeacht teochta agus pH ar ghníomhaíocht einsímí, cur i gcrích tástálacha bia, úsáid as an micreascóp chun scrúdú a dhéanamh ar chealla ainmhithe agus plandaí araon, léiriú den éifeacht osmóiseach, ullmhú alcóil ó ghiosta, díluailiú einsímí agus baint DNA.

I ndiaidh dó cuairt ar thabhairt ar na ceardlanna agus buaileadh leis na daltaí agus lena n-ionadaithe scoile, rinne an Dr Don Faller, ar Déan na hEolaíochta agus na Sláinte é in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, trácht ar na leibhéil fuinnimh agus díograise agus dúirt sé go raibh cáilíocht na foghlama le feiceáil go soiléir. 

Thug líon mic léinn iarchéime, baill foirne teicniúla agus riaracháin ó Rannóg Eolaíocht na Beatha agus na nEolaíochtaí Fisiceacha cuidiú d’acadóirí chun na ceardlanna athbhreithnithe Bitheolaíochta a sholáthar. 

Thug ceann na rannóige, an Dr Nuala Commins a buíochas in iúl dóibh siúd a d’éascaigh an clár agus a ghlac páirt ann agus rinne sí trácht ar chomh iontach a bhí sé d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a bheith ábalta cláir ardchaighdeáin athbhreithnithe a thairgeadh do dhaltaí laistigh dá réigiún féin. Tá tionscnaimh cosúil leo seo an-tábhachtach maidir le máithreánach amach anseo daltaí i gcéimeanna STEM agus i ngairmeacha ar deireadh.  

Agus rath na laethanta athbhreithnithe Bitheolaíochta á chur san áireamh, tá sé beartaithe go gcuirfear an clár ar siúl arís i mí Aibreáin roimh na scrúduithe stáit. Ba cheart do scoileanna ar suim leo páirt a ghlacadh ann a fhiosruithe a chur chuig tmcintyre@ait.ie.

Institiúid bheoga, chomhaimseartha is ea Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a shainítear le sármhaitheas acadúil sa teagasc, san fhoghlaim agus sa taighde. Tá rath suntasach bainte amach ag an institiúid le blianta beaga anuas, go háirithe as ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ The Sunday Times a bhuachan in 2020, 2018 agus sa Dara hÁit in 2017. Tá an institiúid sa chéad áit chomh maith i dtábla sraithe oifigiúil na hÉireann maidir le taighde agus liostaíodh í mar ‘25 Ollscoil is Fearr Feidhmiú U-Multirank ar domhan le haghaidh Taighde Idirdhisciplíneach’ in 2018 agus 2019. Rangaíodh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain sa chéad áit as sásamh na mac léinn ar bhonn náisiúnta le haghaidh sé bliana as a chéile, de réir Shuirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn ina mbreathnaítear ar cé chomh sásta is atá mic léinn lena gcéim agus lena n-eispéireas foriomlán mar mhac léinn.

Download Hi-Res Image for Cuidíonn Laethanta Athbhreithnithe Bitheolaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le 200+ Dalta Ullmhú don Ardteistiméireacht

Share This News Story